9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase/AÎnþelegerea Biblicã a Membralitãþii

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De Mark Dever
Index de autori
Mai mult Despre Natura bisericii
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Nine Marks of a Healthy Church/A Biblical Understanding of Church Membership

© 9Marks

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De Mark Dever Despre Natura bisericii
Capitolul 7 al cărţii 9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase

Traducere de 9Marks

Într-un fel, ceea ce noi cunoaºtem azi ca “membralitate” nu este biblic. Nu avem nici o dovadã despre credincioºii primului secol care au trãit, sã spunem, în Ierusalimul central cã ar fi fost implicaþi într-o anume grupare de credincioºi. Dupã câte ºtim noi, creºtinii de atunci nu schimbau bisericile pentru cã era o singurã bisericã în comunitate. În acest sens, nu ºtim de nici o listã de membri în Noul Testament. Sunt liste de oameni care au legãturã cu biserica din Noul Testament, dar acestea sunt fie cu vãduve ajutorate de bisericã (I Timotei 5) fie cu numele din Cartea Vieþii Mielului (Filipeni 4:3, Apocalipsa 21:27). Nimeni nu încerca sã devinã membrul vreunei biserici aºa cum se face astãzi.

Practica credincioºilor membri s-a dezvoltat ca o încercare de a ne ajuta sã avem o relaþie mai apropiatã unii cu alþii în responsabilitate ºi dragoste. Identificându-ne cu o anume bisericã, permitem pastorului ºi celorlalþi membri ai acelei biserici locale sã ºtie cã intenþionãm sã fim conºtiincioºi în prezenþã, dãrnicie, rugãciune ºi slujire. Noi mãrim aºteptãrile altora de la noi în aceste privinþe, ºi facem cunoscut faptul cã noi suntem responsabilitatea acestei biserici locale. Asigurãm biserica de devotamentul nostru pentru Hristos prin slujirea împreunã cu ei, ºi facem apel la devotamentul lor în a ne sluji în dragoste ºi a ne încuraja în ucenicie.

În acest sens, membralitatea este o idee biblicã. Reiese, printre alte lucruri, din faptul cã Pavel a descris biserica ca ºi un trup. Reiese din salvarea ce ne-a dat-o Hristos prin harul Sãu ºi plasarea noastrã în biserici pentru a Îl sluji pe El în dragoste, slujindu-ne unii pe alþii. Reiese din obligaþiile noastre tacite scoase din cuvintele Scripturii “împreunã” ºi “unul pe altul”. Toate aceste sunt încapsulate în legãmântul unei biserici sãnãtoase (vezi nota).

Ar trebui sã nu fie o surprizã faptul cã alinierea înþelegerii noastre despre evanghelizare, convertire ºi evanghelie, mai mult cu Biblia are implicaþii în felul în care noi concepem membralitatea unei biserici. Vom începe sã vedem membralitatea mai puþin ca o afiliere liberã folositoare numai în anumite ocazii ºi mai mult ca o responsabilitate regulatã ce ne implicã în vieþile altor membri pentru scopul evangheliei.

Nu este neobiºnuit sã gãsim o mare diferenþã între membralitatea unei biserici ºi numãrul celor activ implicaþi. Imaginaþi-vã o bisericã de 3,000 de membrii cu numai 600 de participanþi obiºnuiþi. Îmi este teamã cã mulþi pastori evanghelici de astãzi ar fi mai mândri de membralitatea declaratã decât deranjaþi de participare. Dupã un studiu recent al Convenþiei Baptiste de Sud din America acest fapt este normal în bisericile din sud. Bisericile Baptiste tipice din sud au 233 de membrii ºi 70 de participanþi la serviciile de duminicã dimineaþã. Poate fi dãruirea noastrã mai bunã? Ce congregaþie are bugetul egal—lãsând la o parte surplusul—cu 10% din venitul anual combinat al membrilor ei?

Exceptând situaþiile în care limitãrile fizice împiedicã participarea sau greutãþile financiare împiedicã dãrnicia, n-ar sugera aceastã situaþie cã membralitatea a fost prezentatã nu neapãrat ca ºi o implicare activã? Deci ce înseamnã un astfel de numãr de membri? Numerele scrise pot fi idoli la fel de uºor ca figurile sculptate—poate mult mai uºor. Dar este Dumnezeu cel care va evalua vieþile noastre, ºi El va cântãri munca noastrã, cred, decât sã numere cifrele. Dacã biserica este o clãdire, atunci noi trebuie sã fim cãrãmizi în ea; dacã biserica este un trup, atunci noi suntem membrele ei; dacã biserica este o casã a credinþei, asta presupune cã noi suntem parte a familiei acestei case. Oile sunt într-o turmã, ºi mlãdiþele sunt într-o vie. Biblic, dacã cineva este un credincios atunci el trebuie sã fie membrul unei biserici. Lãsând la o parte pentru moment particularitãþile concrete—fie cã listele cu membrii sunt þinute pe hârtie sau pe un disc de computer—noi nu trebuie sã pãrãsim adunarea noastrã (Evrei 10:25). Aceastã membralitate nu este doar o simplã înregistrare a unei declaraþii pe care am fãcut-o sau a unei afecþiuni pentru un loc familiar. Trebuie sã fie reflexia unui angajament viu, altfel este degeaba, ºi mai mult decât degeaba, este periculos. Membri neimplicaþi deruteazã atât pe membri reali cât ºi pe necredincioºi cu privire la ceea ce înseamnã a fi credincios. Iar membri “activi” nu fac nici un serviciu membrilor “inactivi” permiþându-le sã rãmânã membri ai bisericii; pentru cã membralitatea reprezintã aprobarea colectivã a bisericii cu privire la salvarea unei persoane. Din nou, acest lucru trebuie sã fie foarte clar înþeles: membralitatea într-o bisericã reprezintã mãrturia colectivã a acelei biserici cu privire la salvarea individualã a membrilor. Deci cum poate o congregaþie sã mãrturiseascã sincer cã cineva invizibil ei aleargã credincios în cursã? Dacã membri au pãrãsit compania noastrã ºi nu s-au mai dus la alte biserici biblice, ce dovadã avem noi cã au fost vreodatã parte din noi? Noi nu ºtim cu siguranþã cã astfel de creºtini neimplicaþi nu sunt credincioºi; am putea doar sã nu fim în stare sã afirmãm cã ei sunt. Nu este nevoie sã le spunem cã ºtim cã vor merge în iad, numai cã nu le putem spune cã ºtim cã vor merge în ceruri.

Pentru ca o bisericã sã practice membralitatea biblicã nu este nevoie de perfecþiune, ci de onestitate. Ea nu ne cheamã doar la decizii, ci la ucenicie realã. Nu este creatã pentru experienþe individuale singulare, ci pentru afirmaþii colective ale acelora ce sunt în legãmânt cu Dumnezeu ºi unii cu alþii. Personal, sper sã vãd cifrele membralitãþii bisericii pe care o slujesc devenind mult mai pline de însemnãtate, astfel toþi cei ce sunt membri cu numele sã devinã membri cu adevãrat. Pentru mulþi, aceasta a însemnat sã fie ºterºi de pe listele noastre (dar nu din inimile noastre). Pentru alþii, a însemnat un angajament reînnoit pentru viaþa bisericii. Noii membri sunt instruiþi în credinþa ºi în viaþa bisericii noastre. Mulþi dintre membri noºtri actuali au nevoie de instrucþiuni ºi încurajãri similare. Aºa cum am cãutat sã devenim Biserica Baptistã sãnãtoasã ce eram pe vremuri, numãrul participanþilor a depãºit din nou numãrul de membri. Cu siguranþã aceasta ar trebui sã fie ºi dorinþa bisericii voastre, de asemeni.

O practicã redobânditã a membralitãþii atente va avea multe beneficii. Va face mãrturia noastrã pentru necreºtini mai clarã. Va face mai dificilã îndepãrtarea oilor mai slabe de turmã, în timp ce ele încã se mai considerã oi. Va ajuta sã dãm formã ºi orientare uceniciei credincioºilor mai maturi. Va ajuta liderii bisericii noastre sã ºtie exact pentru cine sunt responsabili. În toate acestea, Dumnezeu va fi glorificat.

Rugaþi-vã ca membralitatea bisericii sã ajungã sã însemne ceva mai mult decât înseamnã acum, astfel încât sã-i cunoaºtem mai bine pe aceia pentru care suntem responsabili, astfel încât sã ne rugãm pentru ei, sã-i încurajãm ºi sã-i provocãm. Nu ar trebui sã permitem oamenilor sã pãstreze membralitatea în bisericile noastre pentru motive sentimentale. Din punct de vedere biblic, o asemenea membralitate nu este membralitate deloc. În legãmântul bisericii noastre afirmãm urmãtorul lucru: “Când ne vom muta din acest loc cât de curând posibil, ne vom uni cu o altã bisericã unde vom putea continua spiritul acestui legãmânt ºi principiile Cuvântului lui Dumnezeu”. Acest angajament este parte dintr-o ucenicie sãnãtoasã, cu precãdere în veacul nostru trecãtor. Membralitatea bisericii înseamnã sã fii încorporat în moduri practice în trupul lui Hristos.

Înseamnã sã cãlãtorim împreunã ca nepãmânteni ºi strãini în aceastã lume în timp ce ne îndreptãm cãtre casa noastrã cereascã. Cu siguranþã o alta caracteristicã a bisericii sãnãtoase o reprezintã înþelegerea bibilicã a membralitãþii.