9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase/Înþelegerea Biblicã a Veºtii Bune

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De Mark Dever
Index de autori
Mai mult Despre Natura bisericii
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Nine Marks of a Healthy Church/A Biblical Understanding of the Good News

© 9Marks

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De Mark Dever Despre Natura bisericii
Capitolul 4 al cărţii 9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase

Traducere de 9Marks

Este deosebit de important sã avem o teologie biblicã într-o zonã specificã a vieþii bisericii—înþelegerea noastrã pentru Vestea Bunã a lui Isus Hristos—Evanghelia. Evanghelia este inima creºtinãtãþii, ºi astfel ar trebui sã fie ºi inima credinþei noastre. Noi toþi ca ºi creºtini ar trebui sã ne rugãm pentru a ne pãsa mai mult de minunata Veste Bunã a mântuirii prin Isus Hristos decât de orice altceva din viaþa bisericii. O bisericã sãnãtoasã este plinã de oameni care au inimã pentru evanghelie, ºi a avea inimã pentru evanghelie înseamnã a avea o inimã pentru adevãr—pentru prezentarea fãcutã de Dumnezeu Lui însuºi, nevoilor noastre, asigurãrii lui Hristos în ceea ce priveºte mântuirea noastrã ºi a responsabilitãþilor noastre.

Când eu prezint cuiva evanghelia, încerc sã amintesc patru puncte—Dumnezeu, omul, Hristos ºi rãspunsul. Am împãrtãºit eu cu aceastã persoanã adevãrul despre Dumnezeul nostru Sfânt ºi Creator Suveran? Am explicat eu clar cã noi ca fiinþe umane suntem o mixturã stranie, creaturi fãcute dupã imaginea lui Dumnezeu ºi totuºi cãzute, pãcãtoase ºi separate de El? Înþelege persoana cu care vorbesc cine este Hristos—Dumnezeul om, singurul mediator între Dumnezeu ºi om, substitutul nostru ºi Domn înviat? ªi în final, chiar dacã am împãrtãºit cu el toate acestea, înþelege el cã trebuie sã rãspundã evangheliei, cã trebuie sã creadã acest mesaj ºi sã se întoarcã de la viaþa sa de egocentrism ºi pãcat?

A prezenta evanghelia ca ºi un aditiv care sã dea necreºtinilor ceea ce ei vor în mod normal (bucurie, pace, fericire, împlinire, respect de sine, dragoste) este parþial adevãrat, dar numai parþial adevãrat. Aºa cum J. I. Packer spune, “o jumãtate de adevãr ce mascheazã un adevãr întreg devine un neadevãr total”. Fundamental, fiecare are nevoie de iertare. Avem nevoie de viaþã spiritualã. A prezenta evanghelia mai puþin radicalã decât atât poate duce la false convertiri ºi o membralitate lipsitã de sens din ce în ce mai mult, ambele fãcând evanghelizarea oamenilor din jurul nostru mult mai dificilã.

Membri bisericii noastre împrãºtiaþi în case, în birouri ºi vecinãtãþi vor vedea mai mulþi necreºtini, chiar în aceastã zi, pentru mult mai mult timp, decât vor petrece vreodatã cu creºtini duminica. Fiecare din noi are o formidabilã veste a salvãrii în Hristos. Haideþi sã nu o schimbãm cu altceva. ªi haideþi sã o împãrtãºim astãzi! George W. Truett, marele lider creºtin al generaþiei trecute ºi pastor al First Baptist Church, Dallas, Texas a spus:

“Vina supremã pe care o putem aduce unei biserici…este aceea cã o bisericã este lipsitã de pasiune ºi compasiune pentru sufletele umane. O bisericã este nimic mai mult decât un club etic dacã compasiunea ei pentru sufletele pierdute nu dã pe deasupra ºi dacã nu cautã sã îndrepte sufletele pierdute spre înþelegerea lui Isus Hristos.” O bisericã sãnãtoasã cunoaºte evanghelia, ºi o împãrtãºeºte.